หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจศาลอาญากรุงเทพใต้  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

ส่วนช่วยอำนวยการ

   
นางสาวกัลยา พลายงาม
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ
 
     
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
     
 
นางสาวอำพร  พืชเขียว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
     
   
นางสาวนันทนา  โกศลอินทรีย์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

หัวหน้างานสารบรรณ

 
 
นางสาวธัญญรัตน์  บุญธรรม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
 
นางพนิดา วิทยาฤทธิพากร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 
นางสาวภัคณภัทร มะธุระ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     
   สำนักเลขานุการฯ  
     
   
นางสาวนงลักษณ์ กิตติธนาลักษณ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
หัวหน้างาน
 
     
   หน้าห้องท่านรองอธิบดี  
     
 
นางสาวสุวภัทร  เตชะเดชา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
   
นางอารีย์ ถินรัตน์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
 
นางสาวธัญลักษณ์ ไชยบัง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
   
นางสาววีนา ต้นคำ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
   สำนักเลขา  
 
นางสาวภาริณี  อรุณศิริ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
   
 นางสาวอนุชษรา สารสุข
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     
   งานจ่ายสำนวน  

นายอภิพงศ์  เสมใจดี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 
นายฉัตรชัย  กุลภัทรวิภาต
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     
กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ

 
นางวินนา พลอยจิ๋ว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 

นายศุภกร  เจริญวงษ์ตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 
นางสาวปณิชา  เกียรติเจริญ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
   
นางสาววราภรณ์  ทองขาว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5397