หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
รายนามอธิบดีผู้พิพากษาฯ  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

ส่วนช่วยอำนวยการ


นางสาวกัลยา พลายงาม
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาวอำพร  พืชเขียว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนางวินนา พลอยจิ๋ว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้างานสารบรรณ

 


นางสาวจินตนา อดุลประวิตรชัย
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
 
นางพนิดา วิทยาฤทธิพากร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 


นางสาวภัคณภัทร เสาวรส

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

 

สำนักเลขานุการฯ

 
 


 นางสาวนงลักษณ์ กิตติธนาลักษณ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
หัวหน้างาน

 

หน้าห้องท่านรองอธิบดี

 


นางทิฆัมพร ธนมงคลชัย
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นางสาวธัญลักษณ์  ใชยบัง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


นางสาววีนา  ต้นคำ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 
สำนักเลขา

 


นางสาวภาริณี  อรุณศิริ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

 

 
นางสาวอนุชษรา สารสุข
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

 
งานจ่ายสำนวน

 
 
นายอภิพงศ์  เสมใจดี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 
 
นายฉัตรชัย  กุลภัทรวิภาต
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการนางสาวกนกวรรณ น้อยประเสริฐ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน


นายศุภกร  เจริญวงษ์ตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
นางนิภารัตน์ วิเชียรบุตร
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


นางสาววราภรณ์  ทองขาว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

     จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3491