ศาลอาญากรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  สอบคัดเลือกลูกจ้าง
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อมีคำสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
 3. ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้

 4. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 5. การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 7. การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 8. ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 9. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 10. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นิติกร
 11. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งนิติกร
 13. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 14. การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน
 15. ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน

 16. ภาพประชาสัมพันธ์
 17. ศาลอาญากรุงเทพใต้ขอเชิญคู่ความในคดีเข้าร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ

 18. ปรับปรุงห้องรอฟังคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้
 19. สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องรอฟังคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้

 20. รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 21. ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 22. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 23. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 24. แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้

 25. การลงชื่อเพื่อรับเป็นทนายความ
 26. ทะเบียนทนายของแรง บัญชี ๑
 27. ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การลงชื่อเพื่อรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๗๓
 28. หลักเกณฑ์
 29. ทะเบียนทนายของแรง บัญชี ๒

 30. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 31. แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลอาญากรุงเทพใต้

 32. การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
 33. การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี